شروع از
$7.00 USD
ماهانه
KVM Storage 1000
512 MB RAM

1000 GB HDD

6 TB bandwidth per month

3 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$10.50 USD
ماهانه
KVM Storage 1500 (6 موجود است)
512 MB RAM

1500 GB HDD

9 TB bandwidth per month

4 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$14.00 USD
ماهانه
KVM Storage 2000 (9 موجود است)
512 MB RAM

2000 GB HDD

12 TB bandwidth per month

4 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$25.00 USD
سالانه
KVM Storage 250 (2 موجود است)
512 MB RAM

250 GB HDD

2 TB bandwidth per month

2 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$5.00 USD
ماهانه
KVM Storage 500 (4 موجود است)
512 MB RAM

500 GB HDD

3 TB bandwidth per month

2 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$17.50 USD
ماهانه
KVM Storage 2500
512 MB RAM

2500 GB HDD

15 TB bandwidth per month

4 CPU Cores on Fair Share allocation