شروع از
$7.00 USD
ماهانه
KVM Storage 1000 (1 موجود است)
512 MB RAM

1000 GB HDD

6 TB bandwidth per month

3 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$10.50 USD
ماهانه
KVM Storage 1500 (2 موجود است)
512 MB RAM

1500 GB HDD

9 TB bandwidth per month

4 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$14.00 USD
ماهانه
KVM Storage 2000 (2 موجود است)
512 MB RAM

2000 GB HDD

12 TB bandwidth per month

4 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$25.00 USD
سالانه
KVM Storage 250 (15 موجود است)
512 MB RAM

250 GB HDD

2 TB bandwidth per month

2 CPU Cores on Fair Share allocation

شروع از
$5.00 USD
ماهانه
KVM Storage 500
512 MB RAM

500 GB HDD

3 TB bandwidth per month

2 CPU Cores on Fair Share allocation

$14.00 USD
ماهانه
KVM Storage 6000 (-1 موجود است)
512 MB RAM

6000 GB HDD

12 TB bandwidth per month

4 CPU Cores on Fair Share allocation